Wójt Gminy Krotoszyce ogłasza nabór wniosków
na dofinansowanie do budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych
począwszy od 29 marca do 20 maja 2018 r.

Wnioski należy składać w SEKRETARIACIE Urzędu Gminy Krotoszyce

O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym z terenu gdzie nieplanowana jest budowa zbiorczej kanalizacji sanitarnej.

Wysokość dofinansowania do budowy jednego przedsięwzięcia wynosi maksymalnie:

20 000,00 zł – w przypadku wybudowania oczyszczalni ścieków w budynku wielorodzinnym przeznaczonej dla więcej niż 10 osób,

10 000,00 zł – w przypadku wybudowania oczyszczalni ścieków przeznaczonej dla 10 osób i mniej,

8 000,00 zł – w przypadku szczelnego zbiornika bezodpływowego (szamba).

DOFINANSOWANIEM OBJĘTE BĘDĄ TYLKO TE INSTALACJE, KTÓRYCH BUDOWĘ ROZPOCZĘTO PO OGŁOSZENIU NABORU WNIOSKÓW.

Dofinansowaniu podlegają:

 1. Przydomowe oczyszczalnie ścieków, których przepustowość nie przekracza 7,5 m³ na dobę, gdzie procesy biologicznego oczyszczania ścieków zachodzą:
  • na złożu biologicznym lub
  • przy udziale osadu czynnego.

  Oczyszczalnie dla których odbiornikiem oczyszczonych ścieków jest drenaż rozsączający lub studnia chłonna muszą posiadać:
  1) na wylocie z oczyszczalni studzienkę rewizyjną średnica 315 mm.
  2) badania geologiczne gruntu stwierdzające możliwość wykonania studni chłonnej lub drenażu rozsączającego

 2. Szczelne zbiorniki bezodpływowe na ścieki bytowo-gospodarcze (wykonane z tworzyw sztucznych, w tym z PEHD (polietylenu), żywic wzmocnionych włóknem szklanym.

Preferowane jest dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków na terenach nie objętych zbiorczą kanalizacją sanitarną, a dopiero w dalszej kolejności na pozostałych terenach oraz budowa szczelnego zbiornika bezodpływowego.

Ostateczny termin złożenia wniosków mija 20 maja 2018 roku.

Druk wniosku jest dostępny w siedzibie Urzędu Gminy Krotoszyce oraz na stronie internetowej Urzędu:
Wniosek o przyznanie dotacji oraz zgoda na przetwarzanie danych osobowych.

Lista osób zakwalifikowanych do otrzymania dofinansowania zostanie ogłoszona poprzez umieszczenie na tablicy ogłoszeń oraz na stronie internetowej Urzędu najwcześniej po 21 maja 2018r.

Wszelkie informacje dotyczące dofinansowania można uzyskać w Urzędzie Gminy Krotoszyce pokój nr 10 ( parter),a także pod numerem telefonu: 76-8878-421 wew. 15 w godzinach od 8:00 do 15:00 os. kont. Pani Justyna Liszyk-Świder oraz na stronie www.krotoszyce.pl

Wszystkich zainteresowanych serdecznie zapraszamy do skorzystania z dofinansowania

ZAŁĄCZNIKI:

UCHWAŁA NR XX/139/2017 RADY GMINY KROTOSZYCE z dnia 20 kwietnia 2017 r. (format PDF)

WNIOSEK o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie uporządkowania gospodarki wodno ściekowej w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowo - gospodarcze, na terenie Gminy Krotoszyce (format DOC)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (format DOC)

ZGODA dla małżonka (format DOC)

ZGODA dla współwłaściciela (format DOC)

ZGODA dla współwłaściciela nie korzysta z oczyszczalni i nie będzie korzystała z dotacji (format DOC)

Oświadczenie o VAT dla osób fizycznych (format DOC)

PEŁNOMOCNICTWO ogólne (format RTF)

PEŁNOMOCNICTWO ogólne dla WSPÓŁWŁAŚCICIELI (format RTF)