w sprawie zatwierdzenia listy osób zakwalifikowanych do uzyskania w 2018 roku dotacji celowej na dofinansowanie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w zakresie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków lub szczelnego zbiornika bezodpływowego na ścieki bytowo- gospodarcze na terenie Gminy Krotoszyce

Treść zarządzenia