Wpis do Rejestru Działalności Regulowanej

 Opis

 

Podstawa prawna: Art. 9b i 9c ustawy z dnia 13 września 1996r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity Dz.U. z 2021 r., poz. 888 ), ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. - Dz. U. z 2021r.,  poz. 735 ze zm.), ustawa z dnia 02 lipca 2004r. o swobodzie działalności gospodarczej (t. j. – Dz. U. z 2017r., poz. 2168 ze zm.).

 

Miejsce

 

Urząd Gminy Krotoszyce, Pok.  4

 

 

Informacja

 

 

 

Ewelina Kałuża-Kiljan
Tel: (76) 887 84 21 w. 15
e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
Godziny urzędowania:
poniedziałek, wtorek, czwartek w godz. 7.00- 15.00
środa w godz. 7.00 – 16.00
piątek w godz. 7.00 – 14.00

 

Wymagane dokumenty

 

Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 

Załączniki

 

- kserokopia dowodu uiszczenia opłaty skarbowej w wysokości 50 zł,
- wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów    komunalnych od właścicieli nieruchomości,
- oświadczenie o spełnieniu warunków do wykonywania działalności w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości.

 

Opłaty

 

50 zł – opłata skarbowa za wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów od właścicieli nieruchomości.
25 zł - opłata skarbowa za zmianę wpisu do rejestru działalności regulowanej, dotyczącej rozszerzenia zakresu działalności objętej wpisem (tj. 50 % stawki określonej od wpisu).
17 zł - opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia o dokonaniu zmian danych zawartych w rejestrze oraz opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia potwierdzającego dane zawarte w rejestrze.

Opłatę należy uiścić przelewem na konto
Bank Spółdzielczy w Krotoszycach - nr konta - 62 8649 1015 2004 4000 0303 0012

 

Termin załatwienia sprawy

 

7 dni.
Zgodnie z art. 35 § 5 KPA do terminu w/w nie wlicza się terminów przewidzianych w przepisach prawa dla dokonania określonych czynności, okresów zawieszenia postępowania oraz okresów opóźnień spowodowanych z winy strony albo z przyczyn niezależnych od organu.

 

Tryb odwoławczy

 

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego, w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji odmawiającej dokonanie wpisu do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, za pośrednictwem organu, który wydał decyzję czyli Wójta Gminy Krotoszyce

 

Uwagi

 

 - w przypadku braku kompletu wymaganych dokumentów Wnioskodawca zostanie wezwany do ich uzupełnienia w terminie do 7 dni pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania.
- Przedsiębiorca jest zobowiązany zgłosić zmianę danych wpisanych do rejestru w terminie 14 dni od zajścia zdarzenia, które spowodowało zmianę tych danych.

 

Ochrona danych osobowych

 

 

Zgodnie z art. 24. Ust 1 ustawy o ochronie danych osobowych:
- administratorem danych osobowych przetwarzanych w Urzędzie Miejskim w Krotoszycach jest Wójt Gminy z siedziba przy ul. Piastowskiej 46
- dane osobowe są zbierane w celu określonym przepisami.
- każdy ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
- obowiązek podania danych osobowych wynika z przepisów prawa.

 

  • Wniosek o wpis do rejestru działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Krotoszyce - do pobrania
  • Wniosek o wykreślenie w Rejestrze Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości znajdujących się na terenie Gminy Krotoszyce- do pobrania

Lista firm wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej