Informacje o dodatku osłonowym.

Przepisy ustawy z 7 grudnia 2023 r. o zmianie ustaw w celu wsparcia odbiorców energii elektrycznej, paliw gazowych i ciepła (które wejdą w życie 31 grudnia 2023 r.), dają możliwość ubiegania się w 2024 r. przez osoby spełniające kryterium dochodowe o wypłatę dodatku osłonowego na pokrycie kosztów energii, paliw gazowych i podstawowego koszyka produktów spożywczych. Aby otrzymać wsparcie finansowe, konieczne będzie spełnienie wymagań określonych w znowelizowanych przepisach ustawy z 17 grudnia 2021 r. o dodatku osłonowym - w tym przede wszystkim złożenie w gminie właściwej ze względu na miejsce zamieszkania stosownego wniosku o jego wypłatę.

Pełna treść informacji o dodatku
Wniosek o przyznanie dodatku

Szanowni Mieszkańcy Gminy Krotoszyce Informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (dz. U. z 2022 r., poz. 2127) od 1 grudnia 2022 r. do 1 lutego 2023 r. w sekretariacie Urzędu Gminy Krotoszyce pok. 14 można składać wnioski o wypłatę dodatku elektrycznego.

Szanowni Mieszkańcy Gminy Krotoszyce w związku ze zmianą ustawy o dodatku węglowym informuję o możliwości złożenia wniosku o wypłatę dodatku węglowego dla gospodarstwa domowego zamieszkującego pod jednym adresem z innymi gospodarstwami domowymi jeżeli nie ma możliwości ustalenia odrębnego adresu.

Z dniem 21 września 2022 weszło w życie Rozporządzenie Ministra Klimatu i Środowiska w sprawie wzoru wniosku o wypłatę dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła.

W związku z wejściem w życie ustawy o dodatku węglowym wnioski o przyznanie tego dodatku można składać w Urzędzie Gminy Krotoszyce w godzinach jego pracy lub za pomocą środków komunikacji elektronicznej.