Forma prawna STOWARZYSZENIE

Data rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym: 2010-11-30

Numer KRS: 0000369091

Adres: CZERWONY KOŚCIÓŁ 25A, 59-220 Krotoszyce

 

Cele Stowarzyszenia

 • Propagowanie idei zrównoważonego rozwoju terenów wiejskich dotyczącej głównie wsi Czerwony Krzyż,
 • Integrowanie społeczeństwa wsi poprzez realizację zadań przeobrażających sytuację społeczną, kulturalną i gospodarczą,
 • Upowszechnianie ochrony wolności i praw człowieka oraz swobód obywatelskich,
 • Propagowanie historii, kultury i tradycji, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 • Podtrzymywanie i upowszechnianie tradycji narodowej, pielęgnowania polskości oraz rozwoju świadomości narodowej, obywatelskiej i kulturowej,
 • Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych w obrębie gminy, powiatu i województwa,
 • Działalność na rzecz integracji europejskiej oraz rozwijania kontaktów i współpracy między społeczeństwami,
 • Wspieranie i upowszechnianie kultury fizycznej i sportu poprzez prowadzenie sekcji sportowych,
 • Działania związane z poprawą warunków wypoczynku dzieci i młodzieży,
 • Propagowanie zdrowego stylu życia wśród mieszkańców wsi,
 • Pomoc społeczna, w działania przeciw wykluczeniu społecznemu swoich mieszkańców,
 • Przeciwdziałanie uzależnieniom i patologiom społecznym,
 • Działania na rzecz podnoszenia świadomości ekologicznej,
 • Przedsięwzięcia z zakresu ekologii, ochrony zwierząt, ochrony środowiska i czynnej ochrony dziedzictwa przyrodniczego,
 • Wielofunkcyjny rozwój obszarów wiejskich w tym działania na rzecz odnowy wsi,
 • Działania w zakresie wyrównywania szans edukacyjnych dzieci, młodzieży i dorosłych z terenów wiejskich.