ZARZĄDZENIE Nr 108/2020
Wójta Gminy Krotoszyce
z dnia 16 października 2020r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji projektu „Programu współpracy gminy Krotoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2021”.

Pełna treść zarządzenia (format PDF)

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 108/2020 (format DOC)

Projekt uchwały oraz Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 108/2020 (format DOC)