o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie odbioru i zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Krotoszyce w latach 2023-2024.

 Wójta Gminy Krotoszyce na podstawie art. 6c ust. 3c, 3e ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (tekst jednolity: Dz. U. z 2022 r., poz.1297) zawiadamia właścicieli nieruchomości niezamieszkałych, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne (tj. nieruchomości na których prowadzona jest działalność społeczna i publiczna), położonych na terenie Gminy Krotoszyce o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na świadczenie usług w zakresie odbioru i transportu odpadów komunalnych wytworzonych przez właścicieli nieruchomości w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r.

Na mocy art. 6c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach, Rada Gminy Krotoszyce podjęła w dniu 28 września 2020 r. uchwałę Nr XVIII/152/2020 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od niektórych właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy (Dz. Urz. Woj. Dolno. z 2020 r., poz. 5457). Postanawiając o odbieraniu odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości takich jak:

  • Urząd Gminy Krotoszyce,
  • Gminny Ośrodek Zdrowia w Krotoszycach oraz w Kościelcu,
  • Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszycach,
  • świetlice wiejskie,
  • Gminną Bibliotekę Publiczną w Krotoszycach oraz filię w Warmątowicach Sienkiewiczowskich,
  • ochotnicze straże pożarne,
  • boiska sportowe oraz place zabaw i miejsca rekreacyjne na terenie miejscowości w Gminie Krotoszyce,
  • szkoły podstawowe w Kościelcu i Krotoszycach oraz salę gimnastyczną w Krotoszycach.

Mając na uwadze powyższe właściciele nieruchomości niezamieszkałych wyżej wymienieni w terminie 60 dni od daty opublikowania niniejszej informacji, tj. do dnia 8 października 2022 r., mają możliwość:

  1. złożenia oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę;
  2. odwołania oświadczenia o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych zorganizowanego przez gminę, jeżeli nieruchomość została wyłączona z systemu stosownym oświadczeniem.

Właściciel nieruchomości niezamieszkałej, która powstała w trakcie obowiązywania umowy w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych, tj. w okresie od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2024 r., może w terminie 60 dni od dnia powstania takiej nieruchomości złożyć pisemne oświadczenie o wyłączeniu się z systemu odbierania odpadów komunalnych przez gminę. Zgodnie z art. 6c ust. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach w pisemnym oświadczeniu właściciel nieruchomości jest zobowiązany wskazać gminną jednostkę organizacyjną lub przedsiębiorcę, z którym zawarł umowę na odbiór odpadów komunalnych oraz dołącza do oświadczenia kopię tej umowy, pod rygorem nieskuteczności oświadczenia.

Przedmiotowe oświadczenia są skuteczne od dnia, w którym zacznie obowiązywać umowa w sprawie zamówienia publicznego na odbieranie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, i nie mogą być odwołane przez okres obowiązywania tej umowy, tj. przez okres od 1 stycznia 2023 r. do 31grudnia 2024 r.