Od 1 stycznia 2023 r. wzrasta opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za gromadzenie odpadów komunalnych na terenie nieruchomości w sposób selektywny opłata wynosić będzie 37,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość.

Właściciele nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych mogą zadeklarować prowadzenie kompostownika, co będzie skutkować zwolnieniem z części opłaty w wysokości 3 zł od osoby miesięcznie czyli stawka w tym wypadku wynosić będzie 34,00 zł miesięcznie od mieszkańca. Istotne jest to, aby wszystkie odpady ulegające biodegradacji (części roślin, odpady organiczne powstające w domu) faktycznie gromadzone były w kompostowniku. Konsekwencją nie przestrzegania tego obowiązku jest możliwość utraty ulgi „kompostownikowej”, a w szczególnych przypadkach również karą grzywny na podstawie kodeksu w sprawach o wykroczeniach.

Właściciele nieruchomości są zobowiązani do selektywnego zbierania i przekazywania do odbioru odpadów komunalnych na zasadach dotychczasowych tzn. w postaci: metali, w tym odpadów opakowaniowych z metali, tworzyw sztucznych, w tym odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych oraz odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, papieru, w tym tektury, odpadów opakowaniowych z papieru i odpadów opakowaniowych z tektury, szkła, w tym odpadów opakowaniowych ze szkła, popiołu, ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, przeterminowanych leków, chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstających w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego, mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, tekstyliów i odzieży, niesegregowanych – zmieszanych odpadów - czyli pozostałości po segregacji.

Opłata podwyższona, będąca karą za brak wywiązywania się właściciela nieruchomości z obowiązku selektywnego gromadzenia odpadów wynosić będzie 111,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość.

Zmienia się także minimalna częstotliwość odbioru poszczególnych odpadów komunalnych: - odpady zmieszane odbierane będą nie rzadziej niż raz na dwa tygodnie;

  1. papier i szkło odbierane będą nie rzadziej niż jeden raz w miesiącu;
  2. metale i tworzywa sztuczne oraz odpady opakowaniowe wielomateriałowe- odbierane będą nie rzadziej niż dwa razy w miesiącu;
  3. bioodpady odbierane będą:
  • nie rzadziej niż co dwa tygodnie w miesiącach styczeń, luty marzec, kwiecień, wrzesień, październik, listopad i grudzień;
  • oraz nie rzadziej niż co tydzień w miesiącach: maj, czerwiec, lipiec, sierpień.

Wyposażenie nieruchomości w pojemniki do segregacji odpadów komunalnych pozostaje po stronie właściciela, istotne jest to aby pojemnik przynajmniej w 30 % wskazywała dana frakcję. Jest również możliwości dzierżawy pojemników od firmy świadczącej usługę odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Krotoszyce.

Gmina nie objęła systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości niezamieszkałych.

W związku z powyższym takie nieruchomości muszą samodzielnie zawrzeć stosowne umowy z firmą odbierającą odpady komunalne wpisaną do prowadzonego przez Wójta Gminy Krotoszyce Rejestru Działalności Regulowanej oraz przy zastosowaniu obowiązkowego selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych i przepisów prawa miejscowego.

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie będą odbierane odpady pochodzące z działalności rolniczej np. opony rolnicze, folie po sianokiszonkach, folie tunelowe, worki jutowe, opakowania po nawozach do produkcji rolnej, opakowania po smarach i olejach do maszyn rolniczych, jak również odpady pochodzące z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Gminy Krotoszyce.

W dalszym ciągu w gminnym systemie gospodarki odpadami komunalnymi pozostają jednostki podległe tzn. szkoły, świetlice, remizy, boiska, ośrodki zdrowia, ośrodek pomocy społecznej oraz Urząd Gminy.

Wysokości opłat obowiązujące dla tych nieruchomości wynoszą: - za pojemnik o pojemności 120 l.

  • 24,90 zł; - za pojemnik o pojemności 240 l.
  • 49,80 zł; - za pojemnik o pojemności 1100 l.
  • 228,00 zł.

W przypadku stwierdzenia braku selektywnej zbiórki opadów komunalnych na w/w nieruchomościach ustalono opłatę podwyższoną wynoszącą czterokrotność stawki.

W 2023 r. odpady komunalne będą przyjmowane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Krotoszyce przy ul. Gwarnej 6 na zasadach obowiązujących jak dotychczas. PSZOK będzie otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy Krotoszyce. Przekazanie odpadów komunalnych przez właściciela nieruchomości zamieszkanej, nastąpi po wcześniejszej weryfikacji osoby zgłaszającej chęć przekazania odpadów oraz umówieniu się na konkretny dzień i godzinę.

W ramach zbiórki akcyjnej będą zbierane wyłącznie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz meble i inne odpady wielkogabarytowe. Pozostałe odpady problemowe będzie można przekazać do PSZOK.

Obowiązują limity w zakresie przyjęcia odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w ilości do 200 kg rocznie z zadeklarowanej nieruchomości, a w przypadku wspólnot mieszkaniowych od lokalu mieszkalnego oraz w zakresie przyjęcia odpadów w postaci zużytych opon w ilości – 4 sztuk rocznie od zadeklarowanej nieruchomości, a w przypadku wspólnot mieszkaniowych od lokalu mieszkalnego.

Z PSZOK nie będą mogli korzystać właściciele nieruchomości nie zamieszkałych, którzy pozostają poza systemem gospodarowania odpadami komunalnymi organizowanym przez Gminę.

Od 1 stycznia 2023 r. firmą zbierającą i transportująca odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych oraz jednostek podległych gminy jest Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej (LPGK) z siedzibą przy ul. Nowodworskiej 60, 59-220 Legnica. Przedsiębiorstwo to będzie zajmowało się odbiorem i transportem odpadów komunalnych na terenie gminy od 1 stycznia 2023 r. do 31 grudnia 2024 roku.

Gmina Krotoszyce zgodnie z art. 3b ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (Dz. U. z 2022 r. poz. 2519) jest obowiązana osiągnąć poziom przygotowania do ponownego użycia i recyklingu odpadów komunalnych w wysokości co najmniej 35% wagowo - za rok 2023. A także gminy są obowiązane nie przekraczać poziomu składowania w wysokości 30% wagowo - za każdy rok w latach 2025-2029.

Niesegregowane (zmieszane) odpady komunalne pochodzące z terenu Gminy Krotoszyce są zagospodarowywane w Instalacji do mechaniczno-biologicznego przetwarzania zmieszanych odpadów komunalnych mieszczącej się w Legnicy przy ulicy Rzeszotarskiej. Zaś bioodpady stanowiące odpady komunalne oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania są zagospodarowywane w Instalacji do przetwarzania selektywnie zebranych odpadów zielonych i innych bioodpadów (Kompostownia) mieszczącej się w Legnicy przy ulicy Rzeszotarskiej.

Zachęcamy do zapoznania się z uchwałą Nr XXXIV/208/2022 Rady Gminy Krotoszyce z dnia 29 września 2022 r. w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamiana za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Dz. Urz. Woj. Dolno. z 2022 r. poz.4885) oraz uchwałą Nr XXXIV/287/2022 Rady Gminy Krotoszyce z dnia 29 września 2022 r. w sprawie uchwalenia Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Krotoszyce (Dz. Urz. Woj. Dolno. z 2022 r. poz. 4884) stanowiące akty prawa miejscowego.