Dzięki dofinansowaniu pozyskanemu przez Wójta Gminy Krotoszyce Wojciecha Woźniaka możliwe jest realizowanie konsultacji społecznych na terenie wsi Szymanowice i Krajów. Pozyskano grant w wysokości 24 000,00 zł. Zadanie realizowane w ramach projektu „Nasza przestrzeń – konsultacje społeczne planów miejscowych na wsi i w małych miastach” w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Będą odbywały się następujące spotkania:
1)spotkanie otwarte w świetlicy wraz ze spacerem badawczym na terenie objętym opracowaniem dot. zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 112/2 obręb Szymanowice
2) spotkanie otwarte w świetlicy Krajów dotyczące zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr 38 (część), nr 39/2 (część), 193 (część) i 36 (część)

Na stronie internetowej www.krotoszyce.pl.pl w zakładce „Konsultacje społeczne” znajduje się narzędzie internetowe udostępnione przez Fundację Bliska Przestrzeń, gdzie każdy mieszkaniec może zgłosić swoje uwagi oraz wypełnić ankietę nt. planowania przestrzennego w gminie, do czego zachęcamy serdecznie!

LINK DO ANKIETY ON-LINE (link)

POBIERZ - Ankieta badająca opinie mieszkańców na temat pożądanych kierunków planowania i zagospodarowania przestrzennego w gminie Krotoszyce (format DOC)