Państwowe Gospodarstwo Wodne Wody Polskie Zarząd Zlewni w Legnicy przypomina i informuje, że na postawie art. 16 pkt 65 lit. i ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2021 r. poz. 2233 t.j.) pomosty i przystanie stanowią urządzenia wodne

Pełna treść komunikatu