Urząd Gminy w Krotoszycach przypomina o możliwości
ubiegania się o przyznanie stypendium
na rok szkolny 2019/2020.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie Gminy Krotoszyce, który wykaże, że miesięczny dochód netto na osobę w jego rodzinie wynosi mniej niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. 528,00 zł.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć w Urzędzie Gminy w Krotoszycach w terminie do dnia 15 września 2019 r. (w przypadku słuchaczy niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych do dnia 15 października 2019 r.). Tylko w uzasadnionych przypadkach wniosek może wpłynąć w terminie późniejszym (np. pobyt w szpitalu, pożar itp.).

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:

 - zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
  - w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych - zaświadczenie o dochodzie uzyskanym w roku 2018 lub oświadczenie,
  - w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym - zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania oraz oświadczenie i uzyskanym dochodzie netto,
  - w przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne – zaświadczenie o wysokości gospodarstwa wyrażone w hektarach przeliczeniowych lub umowa dzierżawy (wówczas kwota dochodu netto z 1 ha przeliczeniowego wynosi 308,00 zł),
  - w przypadku korzystania z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wysokość pobieranych świadczeń z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,

Więcej informacji uzyskać można w Urzędzie Gminy w Krotoszycach (II piętro, pok. nr 20) lub pod numerem telefonu 768878 421 wew. 21.