logoOgłaszam wstępny nabór wniosków o dofinansowanie zadań związanych z demontażem, zbieraniem, transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Krotoszyce. O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele nieruchomości ujętych w „Programie usuwania azbestu z terenu Gminy Krotoszyce".

Dofinansowanie można uzyskać na prace dotyczące: demontażu, wyrobów zawierających azbest, zbierania wyrobów zdemontowanych, oraz ich transportu i unieszkodliwiania w ramach programu: Program Priorytetowy NFOŚiGW p.t.: „SYSTEM Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest.

Beneficjentem Programu może być wyłącznie jednostka samorządu terytorialnego (JST). JST może uzyskać od 40% do 100% dotacji na zadanie obejmujące demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.

Warunkiem uzyskania dofinansowania będzie podpisanie przez właściciela nieruchomości umowy z Gminą Krotoszyce w sprawie pokrycia pozostałej części kosztów. Koszty wykonania nowego pokrycia dachowego/elewacji pokrywa właściciel budynku.

Program realizowany będzie wyłącznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Krotoszyce o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W przypadku gdy wniosek Gminy Krotoszyce nie zostanie zakwalifikowany przez WFOŚiGW we Wrocławiu, niniejszy nabór wniosków zostanie unieważniony. Do czasu zawarcia umów o dofinansowanie, Gmina Krotoszyce może bez podania przyczyny unieważnić niniejszy nabór wniosków.

Wnioski o udzielenie dofinansowania na zadania związane z usuwaniem wyrobów azbestowych należy składać w Urzędzie Gminy Krotoszyce ul. Piastowska 46, 59-223 Krotoszyce, sekretariat lub pok. nr 22.

Przypominam, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wyroby zawierające azbest należy usunąć do 2032r.

(-) Wojciech Woźniak
Wójt Gminy Krotoszyce

Wniosek na usuwanie azbestu 2020 rok (format DOC)
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych (format DOCX)