Urząd Gminy w Krotoszycach przypomina o możliwości ubiegania się o przyznanie stypendium na rok szkolny 2020/2021.

Stypendium szkolne może otrzymać uczeń zamieszkały na terenie Gminy Krotoszyce, który wykaże, że miesięczny dochód netto na osobę w jego rodzinie wynosi mniej niż kwota, o której mowa w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy społecznej tj. 528,00 zł.

Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego należy złożyć w Urzędzie Gminy w Krotoszycach w terminie do dnia 15 września 2020 r. (w przypadku słuchaczy niepublicznych kolegiów nauczycielskich i nauczycielskich kolegiów języków obcych do dnia 15 października 2020 r.). Tylko w uzasadnionych przypadkach wniosek może wpłynąć w terminie późniejszym (np. pobyt w szpitalu, pożar itp.).

Do wniosku należy dołączyć następujące dokumenty:
- zaświadczenie lub oświadczenie o dochodach netto z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,
- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach określonych w przepisach o podatku dochodowym od osób fizycznych – zaświadczenie o dochodzie uzyskanym w roku 2019 lub oświadczenie,
- w przypadku prowadzenia działalności gospodarczej na zasadach określonych w przepisach o zryczałtowanym podatku dochodowym – zaświadczenie z Urzędu Skarbowego o formie opodatkowania oraz oświadczenie i uzyskanym dochodzie netto,
- w przypadku osób posiadających gospodarstwo rolne – zaświadczenie o wysokości gospodarstwa wyrażone w hektarach przeliczeniowych lub umowa dzierżawy (wówczas kwota dochodu netto z 1 ha przeliczeniowego wynosi 308,00 zł),
- w przypadku korzystania z pomocy Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej – zaświadczenie lub oświadczenie potwierdzające wysokość pobieranych świadczeń z miesiąca poprzedzającego złożenie wniosku,

Więcej informacji uzyskać można w Urzędzie Gminy w Krotoszycach (parter, pok. nr 5a) lub pod numerem telefonu 768878 421 wew. 21.