Starostwo Powiatowe w Legnicy w ślad za pismem Wojewody Dolnośląskiego nr NRŚ- RŚ.7080.1.2015.MJ informuje, że zgodnie z art. 13 a ust. 2 ustawy z dnia 28 września 1991 roku o lasach (tekst jednolity Dz. U z 2014 r. poz. 1153 z późniejszymi zmianami) w bieżącym roku w lasach wszystkich kategorii własności, w tym także w lasach niestanowiących własności Skarbu Państwa, na terenie całego kraju, rozpoczyna się wykonywanie – w cyklu 5 letnim (lata 2015-2019) – opracowania pod nazwą Wykonanie Wielkoobszarowej Inwentaryzacji Stanu Lasu kraju w latach 2015-2019.

Dokument -  treść pisma (format PDF)