Dolnośląska Sieć Partnerstw LGD organizuje szkolenie związane z obrotem żywnością itp.
W związku z realizowanym przez Stowarzyszenie Dolnośląska Siec Partnerstw LGD projekcie współfinansowanym przez KSOW prosimy o rezerwacje terminu 31 sierpnia 2017 roku na szkolenie pn. Jakość żywności, tworzenie krótkich łańcuchów dostaw w sektorze rolno-spożywczym, wspierania tworzenia sieci współpracy partnerskiej dotyczącej rolnictwa i obszarów wiejskich w zakresie:

Wspieranie tworzenia systemów jakości żywności (3 godziny):
- Systemy jakości żywności i inne formy wyróżniania produktów wysokiej jakości
- Europejski system Chronionych Nazw Pochodzenia, Chronionych Oznaczeń,/p>

Geograficznych oraz Gwarantowanych Tradycyjnych Specjalności
- Europejski system Rolnictwa Ekologicznego
- Krajowa Lista Produktów Tradycyjnych
- Krajowy system „Jakość Tradycja”
- Krajowy system Produkcja Integrowana
- Wybrane programy wyróżniania produktów np. Europejskie Dziedzictwo Kulturowe, lokalne marki
- współpraca między podmiotami wykonującymi działalność gospodarczą na obszarze wiejskim objętym LSR w zakresie świadczenia usług turystycznych, rozwijania rynków zbytu produktów lub usług lokalnych
- marki lokalne na obszarze Dolnego Śląska, Polski, przykłady dobre praktyki,
- sieciowanie usług np. karty rabatowe, sieciowanie branżowe itd…

Jak stworzyć krótkie łańcuchy dostaw w sektorze rolno spożywczym (3 godziny):
- uwarunkowania sprzedaży produktów rolnych przetworzonych i nieprzetworzonych: sprzedaż rolnicza bezpośrednia, działalność marginalną, lokalną i ograniczona, handel detaliczny, nowe przepisy podatkowe limitów sprzedaży dla rolników,
- formy krótkich łańcuchów dostaw
- rolnictwo wspierane społecznie RWS, gospodarstwa lub ogrody społeczne, paczka od rolnika, ruch slowfood, stowarzyszenia konsumentów i producentów, paczka izerska - dobre praktyki w ww. zakresie w Polsce i na świecie.

Uwaga: szkolenie nie dotyczy inkubatorów a wprowadzaniu żywności do obrotu. W szkoleniu mogą też wziąć mieszkańcy zamierzający uruchomić lub zalegalizować swoją sprzedaż.