Informujemy, że od 1 września 2017 r. rozpoczął działalność Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa (KOWR) , który jako następca prawny Agencji Rynku Rolnego przejął administrowanie funduszami produktów rolno-spożywczych , utworzonych na podstawie ustawy z dnia 22 maja 2009r. (tj. Dz.U. z 2017r., poz. 2160 ) . Fundusze powołano w celu wspierania marketingu rolnego , wzrostu spożycia i promocji produktów rolno-spożywczych.

Wpłaty na Fundusz Promocji Mleka są dokonywane przez pierwsze podmioty skupujące w rozumieniu art. 151 rozporządzenia nr 1308/2013 , w wysokości 0,001 zł od każdego skupionego przez nie kilograma mleka. Wpłaty na pozostałe fundusze promocji , są naliczne w wysokości 0,1 % wartości netto.

Od 01 stycznia 2017 r. do naliczania na fundusze promocji są zobowiązani także przedsiębiorcy prowadzący działalność gospodarczą w zakresie uboju : świń rzeźnych, bydła rzeźnego , owiec oraz drobiu rzeźnego, w wysokości 0,1 % wartości netto tych zwierząt poddanych ubojowi a niebędących przedmiotem czynności podlegajacych opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług VAT , tj. od zwierząt pochodzących z własnych firm.

Zgodnie z art. 6 ust .2 ustawy z dnia 22 maja 2009r. o funduszach promocji produktów rolno-spożywczych , Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa udostępnia deklaracje wpłaty na fundusze promocji produktów rolno-spożywczych. Deklaracja powinna zostać złożona po zakończeniu kwartału , którego dotyczy , lecz nie później niż do 25 dnia miesiąca następującego po zakończeniu kwartału . Wraz ze złożeniem deklaracji przedsiębiorca powinien dokonać wpłaty kwoty należnej na dany fundusz promocji na wyodrębniony rachunek , którego numer podany jest w deklaracji.

Równocześnie informujemy , że ustawa z dnia 18 grudnia 2003r. o krajowym systemie ewidencji producentów , ewidencji gospodarstw rolnych oraz ewidencji wniosków o przyznanie płatności (Dz.U. z 2017r. poz. 1853 ) objęła uczestników funduszy promocji produktów rolno-spożywcych obowiazkiem wpisu do ewidencji przedsiebiorców , który uzyskuje się składając wniosek do kierownika biura powiatowego Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa (ARiMR) właściwego ze względu na miejsce zamieszkania lub siedzibę Wnioskodawcy. Jednak dla zachowania ciągłości komunikacji z przedsiębiorcami zastosowany został okres przejściowy polegający na zachowaniu ważności numeru CRP nadanego przez ARR w kontaktach z KOWR w sytuacji , gdy podmiot nie ma jeszcze nadanego numeru EP.

Krajowy Ośrodek Wsparcia Rolnictwa
Oddział Terenowy We Wrocławiu Wydział Rozwoju Rynków Rolnych
ul. Mińska 60 Wrocław 54-610 , tel 71 356 39 19 , www.kowr.gov.pl