OGŁOSZENIE O NABORZE WNIOSKÓW NR 8/2018 z dn. 01.02.2018r. PODEJMOWANIE DZIAŁALNOŚCI GOSPODARCZEJ Stowarzyszenie „Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Kaczawskie” działające na terenie gmin: Bolków, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka, Mściwojów, Paszowice, Pielgrzymka, Ruja, Świerzawa, Wądroże Wielkie, Zagrodno, Złotoryja wiejska, Miasto Wojcieszów oraz Miasto Złotoryja ogłasza nabór wniosków o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich.

Zakres tematyczny naboru: Rozwój przedsiębiorczości na obszarze wiejskim poprzez podejmowanie działalności gospodarczej (w ramach zakresu, o którym mowa w § 2 ust.1 pkt 2 lit. a Rozporządzenia MRiRW z dnia 24 września 2015 r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu przyznawania pomocy finansowej w ramach poddziałania „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014–2020 - Dz.U. 2015, poz. 1570 z pozn.zm.).

Załączniki do ogłoszenia

- Treść ogłoszenia - nabór wniosków 8/2018 (fromat PDF)
- Załącznik 1: planowane do osiągnięcia wskaźniki (format PDF)
- Załącznik 2: Strategia rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) na lata 2016 - 2023 (format PDF)
- Załącznik 3: Procedura wyboru i oceny operacji (format PDF)
- Załącznik 4: Kryteria wyboru operacji (format PDF)
- Załącznik 5: Karta zgodności z LSR (format PDF)
- Załącznik 6: Karta zgodności z PROW 2014-2020 (format PDF)
- Załącznik 7: Karta oceny operacji wg lokalnych kryteriów wyboru (format DOC)
- Załącznik 8: Uzasadnienie zgodności operacji z lokalnymi kryteriami wyboru (format DOC)
- Załącznik 9: Regulamin organizacyjny organu decyzyjnego - Rady (format PDF)
- Załącznik 10: Regulamin doradztwa LGD (format PDF)
- Załącznik 11: Karta doradztwa (format PDF)
- Załącznik 12: UPOWAŻNIENIE do złożenia wniosku o przyznanie pomocy (format DOC)
- Załącznik 13: ZOBOWIĄZANIE BENEFICJENTA (format DOC)
- Załącznik 14: Wzór protestu do ZW za pośrednictwem LGD (format DOC)