Procedura ubiegania się o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków w 2017 r.

 
Rozmiar czcionki:

Przykładowy protokół odbioru końcowego
(27.10.2017)

1. P R O T O K Ó Ł - stwierdzenia wykonania przydomowej oczyszczalni ścieków (format PDF)UWAGA! Ważne dla osób objętych dotacją na przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków na rok 2017

(29.09.2017)

UWAGA! Ważne dla osób objętych dotacją  na przydomowe biologiczne oczyszczalnie ścieków na rok 2017Do dnia 10 października 2017 zgodnie z podpisaną umową mija termin zgłoszenia rozpoczęcia inwestycji budowy Przydomowych Oczyszczalni Ścieków (potwierdzone przez Starostwo Powiatowe wniosek przyjęcia zgłoszenia- należy dostarczyć do Urzędu Gminy Krotoszyce).

INFORMUJEMY

Ostateczny nieprzekraczalny termin rozliczenia inwestycji to 15 listopada 2017 wraz ze złożeniem wszystkich wymaganych dokumentów:

1.Imienne faktury VAT lub rachunki potwierdzające: wykonanie dokumentacji, zakup i montaż instalacji wraz z potwierdzeniem zapłaty.
2.Inwentaryzacja geodezyjna powykonawcza lokalizacji instalacji - wraz z pieczątką Starostwa Powiatowego potwierdzająca wpisanie zasobu.
3.Zaświadczenie o nie wniesieniu sprzeciwu przez właściwy organ
4. Protokół odbioru końcowego zadania podpisany przez osobę uprawnioną,
5. Oświadczenie osoby posiadającej uprawnienia do kierowania i nadzorowania budowy i robót w specjalności instalacyjnej w zakresie sieci instalacji wodociągowych i kanalizacyjnych, że przedsięwzięcie zostało wykonane zgodnie z dokumentacją techniczną i wymogami ustawy Prawo budowlane i zasadami wiedzy technicznej,
6. oświadczenie o likwidacji zbiornika bezodpływowego (o ile dotyczy),Zgłoszeniu eksploatacji oczyszczalni 
(31.08.2017)

Załatwiłeś wszystkie niezbędne formalności, doświadczona firma pomogła Ci zrealizować projekt i w końcu masz swoją przydomową oczyszczalnię ścieków? Jeśli odpowiedź na te pytania jest twierdząca, to za nim zaczniesz ją użytkować, musisz pamiętać o jeszcze jednym, bardzo ważnym kroku! Mianowicie o zgłoszeniu eksploatacji oczyszczalni.

Mimo że zgodnie z prawem wodnym w warunkach zwykłego korzystanie z wód, przydomowe oczyszczalnie ścieków nie wymagają pozwolenia na budowę, to jednak z uwagi na to, że zalicza się je do urządzeń, które mogą negatywnie wpłynąć na środowisko, trzeba rozpoczęcie ich eksploatacji zgłosić odpowiedniemu organowi ochrony środowiska.

Zgłoszenia takiego należy dokonać przynajmniej na 30 dni przed planowanym rozpoczęciem użytkowania przydomowej oczyszczalni do Wójta Gminy Krotoszyce. Dokumentami wymaganymi przez urząd są:

* wniosek, czyli zgłoszenie eksploatacji oczyszczalni ścieków o przepustowości do 5 m3 na dobę, wykorzystywanej jedynie na potrzeby własnego gospodarstwa domowego lub też rolnego w ramach zwykłego korzystania z wód;
* mapka sytuacyjno-wysokościowa, na której naniesiona została lokalizacja Twojej oczyszczalni;
* certyfikat potwierdzający spełnianie norm jakości odprowadzanych przez Ciebie ścieków. Certyfikat ten otrzymasz od producenta oczyszczalni.

WAŻNE! Organ przyjmujący Twoje zgłoszenie może w formie decyzji, w ciągu 30 dni, wnieść wymagania odnośnie eksploatacji Twojej oczyszczalni.

Dodatkowo, jeżeli naruszysz warunki decyzji określające wymagania władzy, co do jej eksploatacji, to w zależności od Twojego miejsca zamieszkania, wójt, burmistrz lub prezydent miasta, może w drodze decyzji wstrzymać jej użytkowanie. Pamiętaj ponadto, że gdy NIE zgłosisz odpowiedniemu organowi eksploatacji swojej oczyszczalni, to może on nałożyć na Ciebie karę grzywny!Procedura w przypadku budowy oczyszczalni ścieków w 2017 r.

Warunkiem ubiegania się o dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków jest:

  1. Złożenie wniosku o przyznanie dotacji w terminie
    od 11 maja do 12 czerwca 2017 roku.
  2. Podpisanie umowy o dofinansowanie.
  3. Rozpoczęcie realizacji inwestycji najpóźniej przed upływem trzech miesięcy od daty podpisania umowy.

Więcej informacji - procedura, warunki (format PDF)

WNIOSEK o przyznanie dotacji celowej na dofinansowanie uporządkowania gospodarki wodno ściekowej w zakresie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowo - gospodarcze, na terenie Gminy Krotoszyce (format DOC)

(10.05.2017) Zgoda na przetwarzanie danych osobowych (format DOC)

Uchwała w sprawie zasad udzielania dotacji celowej na dofinansowanie budowy przydomowych oczyszczalni ścieków lub szczelnych zbiorników bezodpływowych na ścieki bytowo-gospodarcze, w celu uporządkowaniu gospodarki wodno-ściekowej na terenie Gminy Krotoszyce

WNIOSEK o rozliczenie dotacji na dofinansowanie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków /szczelnego zbiornika bezodpływowego

Oświadczenie o likwidacji bezodpływowego zbiornika na nieczystości ciekłe

UWAGA!

Nowy wzór umowy

Wniosek - eksploatacja
Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości
Powszechny Spis Rolny 2020

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Partnerzy

Nasi Partnerzy
Kajusz

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Pogotowie wodociągowe

Pogotowie wodociągowe

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia