Laptopy wydawane zostaną w ramach projektu grantowego "Wsparcie dzieci rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PGR"

logotyp cyfrowa

W związku z realizacją projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin popegeerowskich w rozwoju cyfrowym –„Granty PPGR” w Gminie Krotoszyce zgodnie z Umową o powierzenie grantu nr 2063/2022 w ramach Programu Operacyjnego Polska Cyfrowa na lata 2014-2020 Osi Priorytetowej V Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia REACT-EU działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia dotycząca realizacji projektu grantowego „Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym – Granty PPGR” informujemy że komputery będą wydawane w następujących dniach:

  1. 24 sierpień 2022 w godzinach od 10.00 do 14.00,
  2. 25 sierpień 2022 w godzinach od 10.00 do 13.00,
  3. 26 sierpień 2022 w godzinach od 10.00 do 13.00, 
  4. 29 sierpień 2022 w godzinach od 10.00 do 14.00,
  5. 30 sierpień 2022 w godzinach od 10.00 do 13.00,
  6. 31 sierpień 2022 w godzinach od 10.00 do 14.00.

Zainteresowane osoby proszone są o kontakt telefoniczny 768878421 w. 21 celem ustalenia szczegółów odbioru sprzętu.

Komputery wydawane będą wyłącznie Wnioskodawcom (rodzic, opiekun prany, pełnoletni uczeń). Proszę zabrać ze sobą dowód osobisty oraz numer PESEL dziecka, dla którego było składane oświadczenie. Przekazanie przedmiotowego sprzętu odbywać będzie się na podstawie umów darowizn zawartych z osobami, które zostały zakwalifikowane do przedmiotowego wsparcia, po spełnieniu warunków określonych w regulaminie w/w Konkursu grantowego, którego nabór wniosków odbył się w listopadzie ub.r. Organizator Konkursu – Centrum Projektów Polska Cyfrowa (CPPC) weryfikował wnioski złożone przez gminy z całej Polski. Wniosek Gminy Krotoszyce został oceniony pozytywnie, w wyniku czego został przyznany grant w wysokości 242 500,00 zł na zakup laptopów wraz z torbami i myszkami dla 97 dzieci z rodzin byłych pracowników PPGR.

Zgodnie z regulaminem konkursu grantowego Gminy, biorące udział w konkursie zobligowane zostały do opracowania i wdrożenia procedury monitorowania utrzymania efektów projektu grantowego, zgodnie z którą Gminie przysługuje prawo (przez okres 2 lat od daty zakończenia projektu) do żądania od Uczestnika projektu okazania przekazanego sprzętu komputerowego do oględzin w celu sprawdzenia jego faktycznego dysponowania i użytkowania przez osobę uprawnioną ponadto Uczestnicy projektu zobowiązani są do składania oświadczeń o posiadaniu i użytkowaniu sprzętu.