Gmina Bolków pełniąca funkcję Lidera projektu realizowanego w porozumieniu z gminami partnerskimi: Paszowice, Mściwojów, Krotoszyce oraz Wądroże Wielkie w ramach zadania pn. „Zwalczanie emisji kominowej poprzez modernizację systemów grzewczych i odnawialne źródła energii" dofinansowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Dolnośląskiego 2014-2020 informuje, że wypłata grantu na rzecz Grantobiorcy jest uzależniona od otrzymania zaliczki na ten cel z Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej (DIP).

Zgodnie z procedurami rozliczania projektów unijnych w ramach RPO WD 2014-2020 kolejna transza zaliczki wypłacona zostanie po zatwierdzeniu przez Dolnośląską Instytucję Pośredniczącą wniosków o płatność złożonych przez Gminę Bolków. Wniosek o płatność, który został złożony w dniu 31.08.2021 r., do DIP jest na etapie weryfikacji. Ponadto na ocenę oczekują dwa wnioski złożone w dniach 30.11.2021 r. oraz 28.02.2022 r.

Gmina Bolków informuje, że aby otrzymać kolejną transzę zaliczki muszą zostać zatwierdzone dotychczas złożone wnioski o płatność. Zawiadamiamy również, że procedura rozliczania projektu partnerskiego jest bardzo czasochłonna z uwagi na dużą ilość wniosków złożonych przez Grantobiorców, weryfikowanych obecnie przez DIP. Obecnie żaden z partnerów nie wypłaca grantów z ww. powodów. Dodatkowo pragniemy zaznaczyć, że zarówno Lider projektu, jak i Partnerzy nie mają wpływu na czas weryfikacji i termin wypłaty środków. Termin otrzymania zaliczki na tym etapie nie jest możliwy do określenia. Wypłata środków dla Grantobiorców nastąpi niezwłocznie po otrzymaniu zaliczki od Dolnośląskiej Instytucji Pośredniczącej.

Pełna treść komunikatu - skan