Zgodnie z § 7 pkt. 3 umowy o powierzenie grantu przypominamy, że Grantobiorca zobowiązany jest do pomiaru ekektu ekologicznego osiągniętego dzięki realizacji Projektu poprzez sporządzenie na własny koszt powykonawczego Audytu uproszczonego, po roku od daty zakończenia realizacji projektu określonej w § 5 ust 1 (najpóźniej do 30.09.2022r. ) oraz dostarczenia dokumentu Grantodawcy. Audyt musi zawierać wyliczenie roczne emisji CO2 oraz PM10 i PM2,5 Ilości zużytej energii elektrycznej do ogrzewania, ilość zużytej energii cieplnej oraz porównanie ww. wartości z wartościami wskazanymi w audycie uproszczonym wykonanym przed realizacją modernizacji.Koszt audytu powykonawczego nie podlega refundacji.

Informujemy również, iż nie ma opracowanego gotowego wzoru audytu powykonawczego. Może on być przygotowany wg własnego opracowania.