Nowy system gospodarowania odpadami

Informacje - opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi od 1 stycznia 2021

 
Rozmiar czcionki:

Drodzy mieszkańcy !!!

Z powodu znacznego wzrostu cen odbioru, transportu oraz zagospodarowania odpadów, znacznie wzrosły koszty ponoszone przez gminę. W ramach systemu gospodarowania odpadami komunalnymi obowiązuje zasada bilansowania się systemu.

W związku z powyższym Rada Gminy Krotoszyce była zobowiązana dostosować stawki opłat do realnie ponoszonych kosztów. Pomimo zmiany stawki w 2020 roku system w dalszym ciągu nie pozwolił na bilansowanie się kosztów z przychodami z tytułu opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Od 1 stycznia 2021r. wzrasta opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi – za gromadzenie odpadów komunalnych na terenie nieruchomości w sposób selektywny opłata wynosić będzie 31,00 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość. Właściciele nieruchomości zamieszkałych jednorodzinnych mogą zadeklarować prowadzenie kompostownika, co będzie skutkować zwolnieniem z części opłaty w wysokości 1 zł od osoby miesięcznie czyli stawka w tym wypadku wynosić będzie 30 zł miesięcznie od mieszkańca. Istotne jest to, aby wszystkie odpady ulegające biodegradacji (części roślin, odpady organiczne powstające w domu) faktycznie gromadzone były w kompostowniku. Konsekwencją nie przestrzegania tego obowiązku jest możliwość utraty ulgi „kompostownikowej”, a w szczególnych przypadkach również karą grzywny na podstawie kodeksu w sprawach o wykroczeniach.

Właściciele nieruchomości są zobowiązani do selektywnego zbierania i przekazywania do odbioru odpadów komunalnych na zasadach dotychczasowych tzn. w postaci: metali, w tym odpadów opakowaniowych z metali, tworzyw sztucznych, w tym odpadów opakowaniowych z tworzyw sztucznych oraz odpadów opakowaniowych wielomateriałowych, papieru, w tym tektury, odpadów opakowaniowych z papieru i odpadów opakowaniowych z tektury, szkła, w tym odpadów opakowaniowych ze szkła,  popiołu,  ulegających biodegradacji, ze szczególnym uwzględnieniem bioodpadów, przeterminowanych leków, chemikaliów, odpadów niekwalifikujących się do odpadów medycznych powstających w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igieł i strzykawek, zużytych baterii i akumulatorów, zużytego sprzętu elektrycznego i elektronicznego,  mebli i innych odpadów wielkogabarytowych, zużytych opon, odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, tekstyliów i odzieży,   niesegregowanych – zmieszanych odpadów - czyli pozostałości po segregacji.

Opłata podwyższona, będąca karą za brak wywiązywania się właściciela nieruchomości z obowiązku selektywnego gromadzenia odpadów wynosić będzie 93 zł miesięcznie od każdej osoby zamieszkującej nieruchomość.

Wyposażenie nieruchomości w pojemniki do segregacji odpadów komunalnych pozostaje po stronie właściciela, istotne jest to aby pojemnik przynajmniej w 30 % wskazywał dana frakcję. Jest również możliwości dzierżawy pojemników od firmy świadczącej usługę odbierania odpadów komunalnych na terenie gminy Krotoszyce.

Gmina nie objęła systemem gospodarowania odpadami komunalnymi nieruchomości niezamieszkałych.

W związku z powyższym takie nieruchomości muszą samodzielnie zawrzeć stosowne umowy z firmą odbierającą odpady komunalne wpisaną do prowadzonego przez Wójta Gminy Krotoszyce Rejestru Działalności Regulowanej oraz przy zastosowaniu obowiązkowego selektywnego gromadzenia odpadów komunalnych i przepisów prawa miejscowego.

W ramach opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie będą odbierane odpady pochodzące z działalności rolniczej np. opony rolnicze, folie po sianokiszonkach, folie tunelowe, worki jutowe, opakowania po nawozach do produkcji rolnej, opakowania po smarach i olejach do maszyn rolniczych, jak również odpady pochodzące z działalności gospodarczej prowadzonej na terenie Gminy Krotoszyce.

W dalszym ciągu w gminnym systemie gospodarki odpadami komunalnymi pozostają jednostki podległe tzn. szkoły, świetlice, remizy, boiska, ośrodki zdrowia, ośrodek pomocy społecznej oraz Urząd Gminy.

Nowe wysokości opłat obowiązujące od 1 stycznia 2021 r. dla tych nieruchomości wynoszą:
- za pojemnik o pojemności 120 l. - 6,34 zł
- za pojemnik o pojemności 240 l. – 12,69 zł
- za pojemnik o pojemności 1100 l. – 58,20 zł.
W przypadku stwierdzenia braku selektywnej zbiórki opadów komunalnych na w/w nieruchomościach ustalono również opłatę podwyższoną wynoszącą czterokrotność stawki.

W 2021r. odpady komunalne będą przyjmowane w Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych (PSZOK) w miejscowości Krotoszyce przy ul. Gwarnej 6 na zasadach obowiązujących jak dotychczas. PSZOK będzie otwarty od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Urzędu Gminy Krotoszyce. Przekazanie odpadów komunalnych przez właściciela nieruchomości zamieszkanej, nastąpi po wcześniejszej weryfikacji osoby zgłaszającej chęć przekazania odpadów oraz umówieniu się na konkretny dzień i godzinę.

W ramach zbiórki akcyjnej będą zbierane wyłącznie zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny oraz meble i inne odpady wielkogabarytowe. Pozostałe odpady problemowe będzie można przekazać do PSZOK.

Obowiązują limity w zakresie przyjęcia odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w ilości – 2 razy w roku po 4 szt. worków po 25 kg pochodzące z gospodarstwa domowego rocznie oraz w zakresie przyjęcia odpadów postaci opon w ilości – do 4 sztuk z nieruchomości rocznie.

W zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości zamieszkałych opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, właściciele nieruchomości zamieszkałych mogą przekazywać leki pochodzące z gospodarstw domowych, do Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w Krotoszycach oraz z Gminnych Ośrodków Zdrowia w Krotoszycach oraz Kościelcu.

Z PSZOK nie będą mogli korzystać właściciele nieruchomości nie zamieszkałych, którzy pozostają poza systemem gospodarowania odpadami komunalnymi organizowanym przez Gminę.

Od 1 stycznia 2021 r. firmą zbierającą i transportująca odpady komunalne z nieruchomości zamieszkałych oraz jednostek podległych gminy jest Legnickie Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnej (LPGK) z siedzibą przy ul. Nowodworskiej 60, 59-220 Legnica.

Gmina jest obowiązana osiągnąć poziom recyklingu i przygotowania do ponownego użycia odpadów komunalnych, z wyłączeniem innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne, w wysokości co najmniej 50% wagowo - za każdy rok w latach 2020-2024. Gmina jest obowiązana osiągnąć poziom recyklingu, przygotowania do ponownego użycia i odzysku innymi metodami innych niż niebezpieczne odpadów budowlanych i rozbiórkowych stanowiących odpady komunalne w wysokości co najmniej 70% wagowo rocznie.

Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości
Narodowy Spis Powszechny 2021 - zakładka

Bank Spółdzielczy w Legnicy

logo BS Legnica

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Partnerzy

Nasi Partnerzy
Kajusz

Bliska przestrzeń

Bliska przestrzen - logo

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Pogotowie wodociągowe

Pogotowie wodociągowe

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia