Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Krotoszycach poszukuje kandydata na opiekuna prawnego dla osoby całkowicie ubezwłasnowolnionej zamieszkałej na terenie Gminy Krotoszyce.

Zakres podstawowych zadań opiekuna prawnego:

sprawowanie pieczy nad osobą i majątkiem ubezwłasnowolnionego, a także reprezentacja w dokonywaniu czynności prawnych i składaniu oświadczeń woli.

Kandydat na opiekuna prawnego powinien:

• posiadać obywatelstwa polskie,
• mieć pełną zdolność do czynności prawnych,
• korzystać z pełni praw publicznych,
• posiadać stan zdrowia pozwalający na pełnienie funkcji określonej w ogłoszeniu,
• nie być karanym za przestępstwo popełnione umyślnie,
• mieć nieposzlakowaną opinię,
• wyrazić zgodę na przetworzenie danych osobowych do celów rekrutacji.

Wynagrodzenie za sprawowanie opieki:

Zgodnie z art. 162 § 1 ustawy z dnia 25 lutego 1964 roku - Kodeks rodzinny i opiekuńczy (tekst jednolity: Dz. U. z 2019 r. poz. 2086). Sąd opiekuńczy może przyznać opiekunowi za sprawowanie opieki na jego żądanie stosowne wynagrodzenie okresowe albo wynagrodzenie jednorazowe w dniu ustania opieki lub zwolnienia go od niej jeśli uzna, że wkład pracy opiekuna jest znaczny. Ustanowienie opiekuna i kuratora następuje postanowieniem sądu opiekuńczego, przed którym składa się przyrzeczenie. Sąd wydaje tzw. zaświadczenie, stanowiące dowód uprawnień względem ubezwłasnowolnionego.

Wymagane dokumenty:

1. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na pełnienie funkcji opiekuna prawnego.
2. Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie.
3. Oświadczenie o posiadaniu obywatelstwa polskiego, pełnej zdolności do czynności prawnych, korzystaniu z pełni praw obywatelskich.
4. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetworzenie danych osobowych do celów rekrutacji.

Osoby zainteresowane prosimy o kontakt z Kierownikiem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszycach Barbarą Oleś pod nr telefonu 768878322 w godzinach 8.00 do 15.00.