Przewodniczący Rady Gminy Krotoszyce informuje, że w dniu 28 czerwca 2023 r. o godz. 10.00 w świetlicy wiejskiej w Krotoszycach odbędzie się XLII sesja Rady Gminy

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacja na temat ofert w zakresie organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji.
 7. Raport o stanie gminy za 2022 rok :
  1. przedstawienie przez Wójta Gminy raportu o stanie gminy,
  2. debata nad raportem o stanie gminy,
  3. podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy za 2022 rok.
 8. Rozpatrzenie sprawozdania i ocena wykonania budżetu gminy za 2022 rok:
  1. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krotoszyce za 2022 rok.
 9. podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krotoszyce za 2022 rok.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Krotoszyce na lata 2023 – 2035.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Krotoszyce na 2023 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Krotoszycach do prowadzenia postępowań i wydawania decyzji administracyjnych w sprawach świadczeń pomocy materialnej dla uczniów o charakterze socjalnym.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny w Gminie Krotoszyce na lata 2023-2025.
 14. Podjęcie uchwały w sprawie opłaty za korzystanie z wychowania przedszkolnego w oddziałach przedszkolnych w szkołach podstawowych prowadzonych przez Gminę Krotoszyce.
 15. Podjęcie uchwały w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, psychologów, logopedów, terapeutów pedagogicznych oraz nauczycieli przedszkoli pracujących z grupami obejmującymi dzieci 6-letnie i dzieci młodsze, zatrudnionych w szkołach, dla których organem prowadzącym jest Gmina Krotoszyce.
 16. Podjęcie uchwały w sprawie powołania zespołu do spraw opiniowania kandydatów na ławników do sądu powszechnego na kadencję 2024-2027.
 17. odjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i Komisji Rady Gminy na II półrocze 2023 roku.
 18. Podjęcie uchwały w sprawie odwołania skarbnika Gminy Krotoszyce .
 19. Podjęcie uchwały w sprawie powołania skarbnika Gminy Krotoszyce .
 20. Wolne wnioski i zapytania.
 21. Sprawy różne.
 22. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Krotoszyce
Ryszard Łabicki