Informuję ,że w dniu 31 grudnia 2023 roku upływa kadencja ławników sądowych wybranych na kadencję 2020-2023.

W związku z tym do 31 października 2023 r. Rada Gminy Krotoszyce, zgodnie z uchwałą Kolegium Sądu Okręgowego w Legnicy , winna wybrać:

 • 1 ławnika do Sądu Okręgowego w Legnicy,
 • 2 ławników, w tym 1 do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ,do Sądu Rejonowego w Legnicy na kadencję 2024-2027.

Zgodnie z ustawą – Prawo o ustroju sadów powszechnych ( ustawa z dnia 27 lipca 2001 r. t.j. Dz. U. z 2023 r. poz. 217) :
Ławnikiem może być wybrany ten, kto:

 1. posiada obywatelstwo polskie i korzysta z pełni praw cywilnych i obywatelskich,
 2. jest nieskazitelnego charakteru,
 3. ukończył 30 lat,
 4. jest zatrudniony, prowadzi działalność gospodarczą lub mieszka w miejscu kandydowania co najmniej od roku,
 5. nie przekroczył 70 lat,
 6. jest zdolny, ze względu na stan zdrowia, do pełnienia obowiązków ławnika,
 7. posiada co najmniej wykształcenie średnie lub średnie branżowe.

Do orzekania w sprawach z zakresu prawa pracy ławnikiem powinna być wybrana osoba wykazująca szczególną znajomość spraw pracowniczych.

Ławnikami nie mogą być:

 1. osoby zatrudnione w sądach powszechnych i innych sądach oraz prokuraturze,
 2. osoby wchodzące w skład organów, od których orzeczenia można żądać skierowania sprawy na drogę postępowania sądowego,
 3. funkcjonariusze Policji oraz inne osoby zajmujące stanowiska związane ze ściganiem przestępstw i wykroczeń,
 4. adwokaci i aplikanci adwokaccy,
 5. radcy prawni i aplikanci radcowscy,
 6. duchowni,
 7. żołnierze w czynnej służbie wojskowej,
 8. funkcjonariusze Służby Więziennej,
 9. radni gminy, powiatu i województwa.

Zgodnie z art. 162 § 1 w.w. ustawy , kandydatów na ławników mogą zgłaszać radom gmin w terminie do 30 czerwca 2023 r.:

 • prezesi właściwych sądów,
 • stowarzyszenia,
 • inne organizacje społeczne i zawodowe, zarejestrowane na podstawie przepisów prawa, z wyłączeniem partii politycznych,
 • co najmniej pięćdziesięciu obywateli mających czynne prawo wyborcze, zamieszkujących stale na terenie gminy dokonującej wyboru.

Zgodnie z art. 162 §2 w.w. ustawy do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia dołącza się następujące dokumenty:

 1. informację z Krajowego Rejestru Karnego dot. zgłaszanej osoby – koszt opłaty za wydanie informacji ponosi Skarb Państwa;
 2. oświadczenie kandydata, że nie jest prowadzone przeciwko niemu postępowanie o przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe;
 3. oświadczenie kandydata, że nie jest lub nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej, a także, że władza rodzicielska nie została mu ograniczona ani zawieszona;
 4. zaświadczenie lekarskie o stanie zdrowia, wystawione przez lekarza podstawowej opieki zdrowotnej, w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 27 października 2017 r. o podstawowej opiece zdrowotnej, stwierdzające brak przeciwwskazań do wykonywania funkcji ławnika – koszt badania i zaświadczenia lekarskiego ponosi kandydat na ławnika;
 5. dwa zdjęcia zgodne z wymogami stosowanymi przy składaniu wniosku o wydanie dowodu osobistego – na koszt kandydata na ławnika.

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez stowarzyszenie, inną organizację społeczną lub zawodową, zarejestrowaną na podstawie przepisów prawa, dołącza się również aktualny odpis z Krajowego Rejestru Sądowego albo odpis lub zaświadczenie potwierdzające wpis do innego właściwego rejestru lub ewidencji dotyczące tej organizacji – koszt opłaty za wydanie odpisu lub zaświadczenia ponosi Skarb Państwa. Dokumenty powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż trzy miesiące przed dniem zgłoszenia .

Do zgłoszenia kandydata na ławnika dokonanego na karcie zgłoszenia przez obywateli dołącza się również listę osób zawierającą imię (imiona), nazwisko, numer PESEL, miejsce stałego zamieszkania i własnoręczny podpis każdej z pięćdziesięciu osób zgłaszających kandydata.

Dokumenty wymienione w punktach 1 – 4 powinny być opatrzone datą nie wcześniejszą niż 30 dni przed dniem zgłoszenia.

Zgłoszenia kandydatów na ławników będą przyjmowane do dnia 30 czerwca 2023 roku w biurze rady gminy – pokój nr 17. Zgłoszenia , które nie spełnią w.w. wymogów lub wpłyną do Urzędu Gminy Krotoszyce po tym terminie, zostaną pozostawione bez biegu.

Wszelkich informacji w sprawie wyborów ławników udziela pracownik Urzędu Gminy Krotoszyce Pani Danuta Sawczuk – nr tel. 76 88 78 421 lub 422 wew. 14

Wzory dokumentów dla kandydatów na ławników są dostępne w biurze rady gminy i na stronie internetowej - www.ms.gov.pl oraz Urzędu Gminy Krotoszyce: www.krotoszyce.pl

Przewodniczący Rady Gminy Krotoszyce
Ryszard Łabicki


Karta zgłoszenia kandydata na ławnika