Przewodniczący Rady Gminy Krotoszyce informuje, że w dniu 26 kwietnia 2023 r. o godz. 10.00 w świetlicy wiejskiej w Krotoszycach odbędzie się XL sesja Rady Gminy

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji.
 2. Stwierdzenie prawomocności obrad.
 3. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 4. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.
 5. Interpelacje i zapytania radnych.
 6. Informacja Wójta Gminy na temat udzielonej pomocy uchodźcom z Ukrainy w okresie od marca 2022 roku do marca 2023 roku.
 7. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legnickiemu.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Krotoszyce na 2023 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie wyrażenia woli współdziałania z innymi gminami i powiatami oraz zawarcia przez Gminę Krotoszyce porozumienia gminno-powiatowego dotyczącego zasad współpracy w ramach Zintegrowanych Inwestycji Terytorialnych Legnicko-Głogowskiego Obszaru Funkcjonalnego.
 10. Wolne wnioski i zapytania.
 11. Sprawy różne.
 12. Zamknięcie sesji.

Przewodniczący Rady Gminy Krotoszyce
Ryszard Łabicki