w sprawie wydania dla Powiatu Legnickiego pozwolenia wodnoprawnego na lokalizowanie na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią nowych obiektów budowlanych.


Pełna treść informacji