Przewodniczący Rady Gminy Krotoszyce informuje, że w dniu 30 czerwca 2022 r. o godz. 9.00 na sali narad Urzędu Gminy odbędzie się XXXII sesja Rady Gminy

 Proponowany porządek obrad:

 1. Otwarcie sesji i stwierdzenie prawomocności obrad.
 2. Przedstawienie porządku obrad sesji.
 3. Informacja Wójta Gminy o pracy w okresie międzysesyjnym.
 4. Interpelacje i zapytania radnych.
 5. Informacja na temat ofert w zakresie organizacji czasu wolnego dla dzieci i młodzieży w okresie wakacji.
 6. Raport o stanie gminy za 2021 rok: a) przedstawienie przez Wójta Gminy raportu o stanie gminy, b) debata nad raportem o stanie gminy, c) podjęcie uchwały w sprawie udzielenia wotum zaufania dla Wójta Gminy za 2021 rok.
 7. Rozpatrzenie sprawozdania i ocena wykonania budżetu gminy za 2021 rok: a) podjęcie uchwały w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Krotoszyce za 2021 rok.
 8. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia absolutorium dla Wójta Gminy Krotoszyce za 2021 rok.
 9. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy na lata 2022-2033.
 10. Podjęcie uchwały w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Legnickiemu na realizację zadania pn. „Modernizacja odcinków dróg powiatowych nr 2203 D i 2204 D w m. Wilczyce”.
 11. Podjęcie uchwały w sprawie zmiany budżetu Gminy Krotoszyce na 2022 rok.
 12. Podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy i Komisji Rady Gminy na II półrocze 2022 roku.
 13. Podjęcie uchwały w sprawie określenia średnich cen jednostek paliwa w Gminie Krotoszyce na rok szkolny 2022/2023.
 14. Wolne wnioski i zapytania.
 15. Sprawy różne.

Przewodniczący Rady Gminy Krotoszyce

Ryszard Łabicki