Protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych z zakresu współpracy Gminy Krotoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na temat projektu rocznego programu współpracy gminy Krotoszyce z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r, ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2016 r.

Dokument - protokół z przeprowadzonych konsultacji społecznych (format PDF)