Nowy rok i nowy budżet Gminy KrotoszyceW dniu 30 grudnia 2015 r. odbyła się ostatnia w roku sesja rady Gminy Krotoszyce, na której zatwierdzony został budżet gminy na 2016 r.

Łączna kwota dochodów budżetu gminy Krotoszyce w 2016 r ustalona została na poziomie 12.783.787,00 zł i jest równa planowanym wydatkom.
Kwota ponad 10,5 mln zł to wydatki bieżące związane z bieżącym funkcjonowaniem gminy, w tym głównie administracją publiczną, oświatą, opieką społeczną, gospodarką komunalną itp.

Planowane wydatki inwestycyjne wynoszą 2.124.000 zł, i zostaną w większości przeznaczone na infrastrukturę wodno-kanalizacyjną, w tym budowę przydomowych oczyszczalni ścieków, rozbudowę sieci wodno-kanalizacyjnej w Złotnikach, Janowicach Dużych, doprowadzenie wody do Czerwonego Kościoła 33 (dawne Grośniki), dokończenie dokumentacji projektowej na sieć kanalizacyjną w Krajowie i części Winnicy.

Ponadto planuje się wykonanie remontu drogi gminnej przebiegającej przez Janowice Duże, rozpoczęcie rekultywacji wysypiska śmieci w Janowicach Dużych oraz opracowanie dokumentacji na rozbudowę Zespołu Szkół w Krotoszycach (sala gimnastyczna wraz z dodatkowymi salami lekcyjnymi).

W ramach funduszu sołeckiego, sołectwa mają do dyspozycji kwotę 211.024,57 zł.

Wszystkie inwestycje planujemy wykonać przy udziale finansowania z zewnątrz, w tym z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska, Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, rezerwy celowej MAiC oraz innych dostępnych środków.

Ponadto złożyliśmy wniosek na opracowanie Programu Rewitalizacji Gminy Krotoszyce oraz na remont odcinka drogi transportu rolnego w Kościelcu.

Dodatkowo planujemy złożyć wniosek na dofinansowanie demontażu i utylizacji azbestu z terenu gminy.

Wspólnie ze Starostwem Powiatowym planujemy wykonać remont chodnika w Wilczycach.

Potrzeb inwestycyjnych na terenie naszej gminy jest jeszcze wiele, jednak z roku na rok staramy się tak gospodarować posiadanymi funduszami, aby zrealizować najpilniejsze zadania przy jednoczesnym wsparciu funduszy zewnętrznych.

Zaplanowany budżet jest dobrze przemyślany i wypracowany w drodze kompromisu.

Bardzo dziękuję wszystkim osobom, które pomogły nam w realizacji celów i zadań w ubiegłym roku i proszę o dalszą, dobrą współpracę.Życząc Państwu wszystkiego najlepszego w Nowym Roku pozostajemy z wyrazami szacunku

Wójt Gminy Krotoszyce
oraz Radni Gminy i Pracownicy

Nowy rok i nowy budżet Gminy Krotoszyce