o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy Krotoszyce, dla terenu działek nr 93/1, 93/2, 103, 105 (część), 106/2 (część), 106/3, 107 (część) i 114 (część), obręb Krajów.

Treść obwieszczenia