Azbest - ogłoszenie naboru wniosków na rok 2017Informujemy, iż Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu ogłosił konkursowy nabór wniosków na 2017 rok w ramach programu: Program Priorytetowy NFOŚiGW p.t.: „SYSTEM Wsparcie działań ochrony środowiska i gospodarki wodnej realizowanych przez WFOŚiGW Część 1) Usuwanie wyrobów zawierających azbest”

 W związku z powyższym ogłaszamy wstępny nabór wniosków o dofinansowanie zadań związanych z demontażem, zbieraniem, transportem oraz unieszkodliwianiem odpadów zawierających azbest z nieruchomości znajdujących się na terenie gminy Krotoszyce.

O dofinansowanie mogą ubiegać się właściciele nieruchomości ujętych w „Programie usuwania azbestu z terenu Gminy Krotoszyce".

Dofinansowanie można uzyskać na prace dotyczące: demontażu, wyrobów zawierających azbest, zbierania wyrobów zdemontowanych, oraz ich transportu i unieszkodliwiania. Beneficjentem Programu może być wyłącznie jednostka samorządu terytorialnego (JST). JST może uzyskać do 85% dotacji na zadanie obejmujące demontaż, zbieranie, transport oraz unieszkodliwienie odpadów zawierających azbest.

Warunkiem uzyskania dofinansowania będzie podpisanie przez właściciela nieruchomości umowy z Gminą Krotoszyce w sprawie pokrycia pozostałej części kosztów. Koszty wykonania nowego pokrycia dachowego/elewacji pokrywa właściciel budynku. Program realizowany będzie wyłącznie po pozytywnym rozpatrzeniu wniosku Gminy Krotoszyce o dotację z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu. W przypadku gdy wniosek Gminy Krotoszyce nie zostanie zakwalifikowany przez WFOŚiGW we Wrocławiu, niniejszy nabór wniosków zostanie unieważniony. Do czasu zawarcia umów o dofinansowanie, Gmina Krotoszyce może bez podania przyczyn unieważnić niniejszy nabór wniosków. Usuwanie azbestu stanowi pomoc de minimis, która będzie udzielona zgodnie z przepisami Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1407/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o finansowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis (Dz. Urz. UE L. 352, 24.12.2013) oraz Rozporządzenia Komisji (UE) nr 1048/2013 z dnia 18 grudnia 2013 r. w sprawie stosowania art. 107 i 108 Traktatu o finansowaniu Unii Europejskiej do pomocy de minimis w sektorze rolnym (Dz. Urz. UE L. 352, 24.12.2013).

Wnioski o udzielenie dofinansowania na zadania związane z usuwaniem wyrobów azbestowych należy składać w Urzędzie Gminy Krotoszyce ul. Piastowska 46, 59-223 Krotoszyce, pok. nr 22 do dnia 20.01.2017 r.

Przypominamy, że zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, wyroby zawierające azbest należy usunąć do 2032r.

Do pobrania:

Azbest - ogłoszenie naboru wniosków na rok 2017 (format PDF)

Wniosek o dofinansowanie zadań z zakresu usuwania azbestu z terenu Gminy Krotoszyce przy udziale funduszy uzyskanych z Wojewódzkiego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej we Wrocławiu

Formularze składane przez podmioty ubiegające się o pomoc de minimis w rolnictwie lub rybołówstwie oprócz wniosku:

- Formularz informacji przedstawianych przez wnioskodawcę
- Oświadczenie o nieprzekroczeniu kwoty 15 tys euro
- Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis w rolnictwie

Formularze składane przez podmioty ubiegajace się o pomoc de minimis (przedsiębiorcy) oprócz wniosku:

- Formularz informacji przedstawionych przy ubieganiu się o pomoc de minimis
- Oświadczenie o nieprzekroczeniu kwoty 200 000 euro
- Oświadczenie o nieotrzymaniu pomocy de minimis
- Oświadczenie o nieprowadzeniu pełnej księgowości