Wypadki w rolnictwieZawód rolnika wciąż wiąże się z dużym ryzykiem wypadkowym. Sezonowość prac w polu, zmiany pogody, powodują konieczność dłuższej pracy w ciągu dnia, nawet kilkanaście godzin na dobę. Niejednokrotnie tej pracy towarzyszy pośpiech, który połączony ze zmęczeniem, brakiem odpoczynku i stresem może powodować sytuacje zagrażające zdrowiu, a nawet życiu rolnika, jak również osób z nim pracujących.

 Każdej aktywności człowieka towarzyszy ryzyko wypadkowe. Ważna jest jednak świadomość występowania zagrożeń i umiejętność ich eliminacji. Działania w tym celu każdego roku podejmuje PT KRUS w Legnicy, w ramach prowadzonych działań prewencyjnych. Ta szkoleniowo – edukacyjna działalność Kasy spotyka się z dużym zainteresowaniem rolników, władz samorządowych, a także innych osób związanych ze środowiskiem wiejskim i przynosi oczekiwane efekty w postaci zmniejszającej się liczby zgłaszanych wypadków.

Aby nie być gołosłownym, w 2016 roku PT KRUS w Legnicy zgłoszono 89 wypadków, tj. o 20 zdarzeń mniej niż w roku poprzednim. Ważny jest także fakt, że w 2016 roku nie odnotowano zdarzeń ze skutkiem śmiertelnym, jak również nie przyjęto zgłoszenia choroby zawodowej.

W PT KRUS w Legnicy od kilku lat możemy zaobserwować, że sukcesywnie następuje spadek liczby zgłaszanych wypadków przy pracy rolniczej. Jest to spowodowane przede wszystkim wzrostem świadomości rolników co do zagrożeń występujących w gospodarstwach rolnych. Wiedza na ten temat przekazywana jest rolnikom i społeczności wiejskiej podczas licznie prowadzonych działań prewencyjnych. Ponadto każdego roku działania prewencyjne są udoskonalane i wzbogacane o nowe formy tak, aby dotrzeć do jak największej liczby mieszkańców wsi, również tych najmłodszych. Tematyka prowadzonych działań odpowiada aktualnym potrzebom i identyfikacji zagrożeń, które występują na danym terenie czy w danej gminie.

W minionym roku odnotowano niepokojące dane dotyczące terminowości zgłaszanych zdarzeń do KRUS. Przypominamy, że jeżeli rolnik już ulegnie wypadkowi powinien go niezwłocznie zgłosić do najbliższej Placówki Terenowej KRUS, ponieważ zwłoka w zgłoszeniu wypadku może mieć wpływ na ustalenie przyczyn i okoliczności wypadku i ograniczenie prawa do jednorazowego odszkodowania z tytułu uszczerbku na zdrowiu.

W 2017 roku prowadzone przez KRUS PT w Legnicy działania prewencyjne, prowadzone będą w szczególności na terenach gmin: Chojnów, Krotoszyce, Legnickie Pole, Męcinka oraz Wądroże Wielkie. W 2016r., w tych gminach odnotowano największy wzrost liczby zgłoszonych wypadków przy pracy rolniczej. Natomiast na terenie gmin, gdzie w 2016 roku odnotowaliśmy nawet niewielki spadek liczby zaistniałych wypadków, bądź statystyki wypadkowe utrzymują się na tym samym poziomie co w latach ubiegłych, w 2017 roku będziemy prowadzić działania prewencyjne doraźne, informacyjne, tj. publikacja artykułów prewencyjnych na stronach internetowych urzędów gmin bądź w prasie lokalnej, szkolenia dla uczniów w lokalnych szkołach, punkty informacyjne Kasy w jednostkach samorządu terytorialnego. O każdym organizowanym działaniu prewencyjnym przez KRUS PT w Legnicy, możecie Państwo dowiadywać się z „Kalendarza wydarzeń prewencyjnych”, który dostępny jest na stronie internetowej www.krus.gov.pl.

Najtrudniejszą i najboleśniejszą sprawą są wypadki, którym ulegają dzieci, pomagające w pracy lub przebywające w pobliżu pracujących rodziców. W 2016 roku odnotowaliśmy kilka wypadków, którym uległy dzieci bawiące się jedynie na terenie gospodarstwa rolnego. Do wypadków najbardziej tragicznych w skutkach, dochodziło na terenie Gminy Złotoryja, gdzie 9-letnia dziewczynka zmarła w wyniku upadku do silosu z kiszonką podczas zabawy. Natomiast 6-letnia dziewczynka podczas zabawy z bratem, została dźgnięta widłami w głowę, doznając urazu mózgu. Wiele się mówi na temat bezpieczeństwa dzieci nie tylko w gospodarstwie rolnym, ale i w środowisku wiejskim. Fakt połączenia miejsca zamieszkania rodziny wiejskiej z miejscem produkcji rolnej sprawia, że dziecko bardzo wcześnie staje się obserwatorem prac rolnych wykonywanych przez dorosłych. Zdarza się także, że bardzo małe dzieci przebywają wraz z rodzicami w czasie, gdy oni wykonują prace polowe, ponieważ rodzice nie mają możliwości pozostawienia dziecka w domu lub pod opieką instytucji opiekuńczej. W miarę upływu czasu dzieci coraz częściej zaczynają pomagać rodzicom w wykonywaniu różnych prac, by w końcu przejąć niektóre obowiązki do samodzielnego wykonania. Jednak należy pamiętać, iż pewne prace rolne i miejsca ich wykonywania są źródłem różnorodnych zagrożeń dla zdrowia, a niekiedy i życia dziecka.

Mamy nadzieję, że spadek liczby wypadków odnotujemy także w 2017 roku, a rolników częściej będziemy widywać na szkoleniach, imprezach plenerowych czy jako laureatów konkursów wiedzy, niż jako poszkodowanych w wypadkach. Lepiej jest sprawdzić stan techniczny maszyny, urządzenia czy dwukrotnie zastanowić się nad sposobem wykonania danej pracy, niż ulec wypadkowi i odczuwać skutki zdrowotne tego zdarzenia już do końca życia. Rolniku pamiętaj, że naprawdę niewiele trzeba, aby uniknąć wypadku, a jeżeli coś budzi Twoje wątpliwości skorzystaj z porad inspektorów KRUS bądź sięgnij po broszury prewencyjne dostępne na naszej stronie internetowej oraz w każdej placówce KRUS.

Opracowała:
Elżbieta Cieślak
Specjalista d/s prewencji
KRUS PT w Legnicy