w sprawie zatwierdzenia listy osób zakwalifikowanych do uzyskania w 2017 roku dotacji celowej na dofinansowanie uporządkowania gospodarki wodno-ściekowej w zakresie budowy przydomowej oczyszczalni ścieków lub szczelnego zbiornika bezodpływowego na ścieki bytowo- gospodarcze na terenie Gminy Krotoszyce.

Termin podpisania umowy od 14.06.2017 (koniecznie przez osoby ujęte w wykazie osobiście w siedzibie Urzędu Gminy Krotoszyce).

Treść zarządzenia