Na podstawie art.4 pkt.8 ustawy z 29.01.2004 Prawo zamowień publicznych (t.j. Dz.U. z 2015 r. poz. 2164 z późn. zm.), Wójt Gminy Krotoszyce zawiadamia, że w postępowaniu przetargu nieograniczonego pn.: ,,Opracowanie Gminnej Ewidencji Zabytków i Gminnego Programu Opieki nad zabytkami Gminy Krotoszyce na lata 2018 do 2021" wypłynęły następujące oferty.
Więcej informacji - protokół z otwarcia ofert (format PDF)