Na podstawie art. 19 a ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o pożytku publicznym i o wolontariacie informuję, że w dniu 23.08.2017r. została złożona oferta realizacji zadania publicznego w trybie pozakonkursowym 19A przez Stowarzyszenie Nasze Janowice
Każdy w terminie 7 dni od dnia zamieszczenia oferty tj. do dnia 31. 08.2017r. może wnosić uwagi do tej oferty.

Załączniki :
1. Oferta (format PDF)
2. Formularz uwag (format DOC)
3. Protokół (format PDF)