Nr zapytania ofertowego publikowanego na Portalu Ogłoszeń ARiMR: 09/17/05/2018
Data i godzina publikacji: 17.05.2018 08:15:36
Przedmiot zapytania: Przebudowa i wyposażenie świetlicy wiejskiej w Janowicach Dużych
Rodzaj zamówienia: Roboty budowlane
Koniec terminu składania ofert: 04.06.2018 00:00:00

Raport z publikacji
SIWZ
Przedmiar
Projekt wykonawczy
Oświadczenie wykonawcy o przynależności bądź braku przynależności do grupy kapitałowej
Formularz ofertowy