Informujemy, że w 2018 r. weszła w życie ustawa z dnia 20 lipca 2017 r. Prawo wodne (Dz. U. z 2017r., poz. 1566 ze zm.), wprowadzająca szereg zmian w dotychczasowym systemie gospodarowania wodami w Polsce, w tym nakładająca na samorządy lokalne obowiązek związany z poborem opłaty za usługi wodne z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji terenowej.

 Podstawą prawną opłaty jest art. 269 ustawy Prawo wodne, zgodnie z którym uiszcza się opłatę za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej na skutek wykonywania na nieruchomości o powierzchni powyżej 3500 m2 (35 arów) robót lub obiektów budowlanych trwale związanych z gruntem, mających wpływ na zmniejszenie tej retencji przez wyłączenie więcej niż 70% powierzchni nieruchomości z powierzchni biologicznie czynnej na obszarach nieujętych w systemy kanalizacji otwartej lub zamkniętej. Powierzchnia biologicznie czynna - teren o nawierzchni urządzonej w sposób zapewniający naturalną wegetację roślin i retencję wód opadowych;

Zgodnie z art. 270 ust. 7 ustawy Prawo wodne, wysokość opłaty za w/w usługę wodną zależy odpowiednio od wielkości powierzchni uszczelnionej, rozumianej jako powierzchnia zabudowana wyłączona z powierzchni biologicznie czynnej oraz zastosowania kompensacji retencyjnej. Sposób obliczania opłaty za tę usługę wodną reguluje art. 272 ust. 8 w/w ustawy wskazując, że wysokość opłaty ustala się jako iloczyn jednostkowej stawki opłaty, wyrażonej w m2 wielkości utraconej powierzchni biologicznie czynnej oraz czasu wyrażonego w latach.

Do pobierania tej opłaty zobowiązany jest Wójt Gminy. Wpływy z opłat z tytułu zmniejszenia naturalnej retencji stanowią w 90% przychód Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie , a w 10% dochód budżetu gminy.

Zgodnie ze znowelizowanym w dniu 20 września 2018 roku art. 552 ustawy Prawo Wodne podmioty zobowiązane do ponoszenia opłaty za zmniejszenie naturalnej retencji zobowiązane są składać stosowne oświadczenie Wójtowi Gminy za poszczególne kwartały. Oświadczenia należy składać Wójtowi Gminy w terminie 30 dni od dnia , w którym upływa dzień przypadający na koniec każdego kwartału. Na podstawie złożonego oświadczenia tut. Urząd prześle stosowną informację z naliczeniem opłaty.

Wójt na podstawie złożonych oświadczeń, przekaże podmiotom obowiązanym do ponoszenia opłat za usługi wodne, w formie informacji wysokość przedmiotowej opłaty. Informacja zawierać będzie sposób obliczenia tej opłaty. Wniesienie opłaty na rachunek bankowy urzędu gminy (wskazany w informacji) powinno nastąpić w terminie 14 dni od dnia, w którym doręczono przedmiotową informację. Opłatę wnosi się za okresy kwartalne.

Jednostkowe stawki opłat za usługi wodne za zmniejszenie naturalnej retencji terenowej, zgodnie z rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017r.(Dz. U. z 2017r. poz.2502) w sprawie jednostkowych stawek opłat za usługi wodne wynoszą:

1) bez urządzeń do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,50 zł za 1 m2 na 1 rok;
2) z urządzeniami do retencjonowania wody z powierzchni uszczelnionych o pojemności:
a. do 10% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,30 zł za 1 m2 na 1 rok,
b. od 10 do 30% odpływu rocznego z obszarów uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,15 zł za 1 m2 na 1 rok,
c. powyżej 30% odpływu rocznego z powierzchni uszczelnionych trwale związanych z gruntem – 0,05 zł za 1 m2 na 1 rok.

W związku z powyższym, zakwalifikowanie danego działania jako korzystanie z wód podlegającego opłacie zgodnie z art. 269 ust.1 pkt.1 Prawo wodne jest możliwe po spełnieniu łącznie 3 przesłanek :
- nieruchomość musi mieć powierzchnię powyżej 3500 m2,
-wyłączeniu z powierzchni biologicznie czynnej musi podlegać ponad 70 % nieruchomości,
-nieruchomość nie może być objęta systemem kanalizacji otwartej lub zamkniętej.

Jedynie w przypadku spełnienia wszystkich w/w przesłanek jednocześnie, konieczne jest uiszczanie opłaty za usługi wodne, poprzedzone złożeniem przez podmiot oświadczenia, o którym mowa w art. 552 ust 2a pkt 2 prawo wodne.

Oświadczenie dostępne jest w formie elektronicznej na stronie internetowej Urzędu Gminy Krotoszyce oraz w BIP Krotoszyce, a także w formie papierowej w tut. Urzędzie .

Oświadczenia należy składać osobiście w sekretariacie Urzędu Gminy Krotoszyce lub listownie na adres : Urząd Gminy Krotoszyce ul. Piastowska 46, 59-223 Krotoszyce.

Załączniki :
1.Wyjaśnienia PGW Wody Polskie do przepisów (format PDF)
2.Wzór oświadczenia (format PDF)