Nowy system gospodarowania odpadami Nowy system odpady

Nowe stawki za odbiór odpadów

 

Nowe stawki za odbiór odpadówOd 1 stycznia 2016r. uległy zmianie stawki opłat za odbiór odpadów komunalnych. Stawka opłaty za odbiór i zagospodarowanie odpadów od gospodarstwa domowego w zależności od ilości osób wynosi miesięcznie:

Czytaj więcej: Nowe stawki za odbiór odpadów

Harmonogram wywozu odpadów komunalnych 2016

 
HARMONOGRAM WYWOZU ODPADÓW KOMUNALNYCH
styczeń - grudzień 2016 (format PDF)

Zasady odbioru i segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Krotoszyce

 

Zasady odbioru i segregacji odpadów komunalnych na terenie Gminy Krotoszyce (format PDF)

ROZMAWIAJMY O ŚMIECIACH KONSTRUKTYWNIE

 

Materiały Ministerstwa Środowiska nt. gospodarki odpadami (materiały na serwisie youtube.com - Kampania nt. segregowania i zagospodarowania śmieci).

NOWY SYSTEM GOSPODAROWANIA ODPADAMI KOMUNALNYMI W GMINIE KROTOSZYCE

 

Od 1 stycznia 2012 r. obowiązuje Ustawa z dnia 1 lipca 2011 r. o zmianie ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2011 r. Nr 152 poz. 897), która przekazuje gminom obowiązek zagospodarowania wytworzonych na jej terenie odpadów komunalnych. Zmiana dotychczasowego systemu spowoduje i wymusi realizację obowiązku pozbywania się odpadów komunalnych przez każdego właściciela nieruchomości w sposób zgodny z przepisami znowelizowanej ustawy.

Główne założenia zmiany ustawy to

 • objęcie wszystkich właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu danej gminy systemem odbioru odpadów
 • ·
 • promowanie segregacji odpadów poprzez utworzenie ogólnodostępnych punktów selektywnej zbiórki odpadów
 • ·
 • utworzenie punktów selektywnej zbiórki takich odpadów jak: zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny, meble, odpady niebezpieczne
 • ·
 • informowanie mieszkańców gminy o właściwym sposobie postępowania z odpadami komunalnymi
 • ·
 • wyeliminowanie dzikich wysypisk
 • ·
 • likwidacja zjawiska palenia odpadów w gospodarstwach domowych

PRAWO

 

Realizując zadania nałożone na gminy Rada Gminy Krotoszyce podjęła wymagane, niżej wymienione uchwały regulujące wprowadzany od 1 lipca 2013 r. nowy system gospodarki odpadami komunalnymi:

DEKLARACJA

 

Podstawą uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest wypełnienie przez właściciela nieruchomości zamieszkałej przygotowanej przez gminę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Czytaj więcej: DEKLARACJA

SEGREGACJA ODPADÓW

 

Od 1 lipca mieszkańcy gminy powinni postępować z wytwarzanymi przez siebie odpadami komunalnymi w następujący sposób:

- w zabudowie jednorodzinnej:
zbiórka odpadów „u źródła” odbywać będzie się w podziale: odpady komunalne zmieszane, odpady surowcowe (tzw. suche) i odpady biodegradowalne (w tym zielone) -z możliwością zagospodarowania ich w przydomowym kompostowniku
- w zabudowie wielorodzinnej i na terenie nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy:
zbiórka odpadów „u źródła” odbywać się będzie w podziale: odpady komunalne zmieszane, odpady surowcowe (tzw. suche) i odpady biodegradowalne (w tym zielone).

W systemie gniazdowym - w miejscach ogólnodostępnych prowadzona będzie zbiórka: szkła opakowaniowego (białego i kolorowego), papieru oraz plastiku.

SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI

 

Na terenie Gminy Krotoszyce odpady komunalne odbierane będą jako zmieszane lub zbierane selektywnie w podziale na „suche” i „mokre”.

Czytaj więcej: SPOSÓB POSTĘPOWANIA Z ODPADAMI KOMUNALNYMI

Biuletyn Inoformacji Publicznej
SISMS.pl - mobilny system informowania i ostrzegania SMS
System Informaci Przestrzennej
Program Rodzina 500+
Odpady po nowemu w Gminie Krotoszyce
Nieruchomości
Powszechny Spis Rolny 2020

Bank Spółdzielczy w Legnicy

logo BS Legnica

Partnerstwo Kaczawskie

Partnerstwo Kaczawskie

www.winnica.info

Portal Mieszkańców Wsi Winnica

Złota Róża

Hotel Motel Restauracja Złota Róża

Pałac Krotoszyce

Pałac Krotoszyce

Partnerzy

Nasi Partnerzy
Kajusz

Bliska przestrzeń

Bliska przestrzen - logo

Przydomowa oczyszczalnia

Przydomowa oczyszczalnia ścieków

Pogotowie wodociągowe

Pogotowie wodociągowe

Strefa Przedsiębiorcy

mikroporady.pl
Serwis dla prowadzących własną działalność gospodarczą

Punkt Informacyjny

Punkt Informacyjny - Fundusze Europejskie

ANR

Agencja Nieruchomości Rolnych
POREJESTROWE
DOŚWIADCZALNICTWO ODMIANOWE
NA DOLNYM ŚLĄSKU

Jakość wody

Jakość wody

Tauron Dystrybucja

Tauron Dystrybucja -Wyłączenia