Nowy system gospodarowania odpadami

DEKLARACJA

Drukuj
 
wtorek, 05, marzec 2013 13:07
Rozmiar czcionki:

Podstawą uiszczania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi jest wypełnienie przez właściciela nieruchomości zamieszkałej przygotowanej przez gminę deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi.

Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej (współwłaściciel, użytkownik wieczysty oraz jednostki organizacyjne i osoby posiadające nieruchomość w zarządzie lub użytkowaniu, a także inne podmioty władające nieruchomością) zobowiązany jest do wypełnienia deklaracji, a następnie złożenia jej w wersji papierowej Wójtowi Gminy Krotoszyce w terminie 14 dni od dnia zamieszkania na danej nieruchomości pierwszego mieszkańca, lub od daty nastąpienia zmiany danych adresowych, personalnych lub zmiany ilości mieszkańców zamieszkujących nieruchomość.

Za wskazanie liczby osób zamieszkujących daną nieruchomość odpowiada właściciel tej nieruchomości. Gmina ma jednak określone narzędzia, za pomocą których może zweryfikować uzyskane dane. Dowodem mogą tu być m.in. zeznania świadków oraz inne dowody, zgodnie z art. 75 kodeksu postępowania administracyjnego. W przypadku stwierdzenia nieprawidłowości danych w złożonej przez właściciela nieruchomości deklaracji, Wójt może wystąpić z wnioskiem do policji o pomoc w przeprowadzeniu czynności kontrolnych.

W sytuacji, gdy deklaracja nie została złożona albo występują uzasadnione wątpliwości co do danych w niej zawartych, Wójt w drodze decyzji określi wysokość opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, biorąc pod uwagę uzasadnione szacunki, w tym m.in. średnią ilość odpadów komunalnych powstających na nieruchomościach o podobnym charakterze.

Wpływy z opłat za gospodarowanie odpadami przeznaczane będą na sfinansowanie: odbioru, transportu, odzysku i unieszkodliwiania odpadów komunalnych, kosztów obsługi punktów selektywnej zbiórki odpadów oraz gminnych kosztów administracyjnych związanych z obsługą nowego systemu.

Termin, miejsce, forma i częstotliwość wnoszenia opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi określone zostały drodze uchwały Rady Gminy Krotoszyce.

wróć na początek strony